Velkommen til vores kursusportal

Prøver

Praktisk information om FVU-trinprøver

Her kan du blive klogere på FVU trinprøverne og læse mere om, hvordan du tilmelder dig.

Trang_800x800-removebg
open-book-white-ikon
FVU-dansk
Lær at stave, læse og skrive
Beregning ikon
FVU-matematik
Lær at regne og læse tal
working-ikon
Skræddersyet forløb
som passer dig og dine behov
Ikon
Få ny viden
og mange nye muligheder
eksamen_1200x1200
Trinprøve i FVU-dansk eller FVU-matematik

Gode råd til dig, som skal til trinprøve

 • 1.
  Billedlegitimation
  Husk at medbringe dit eget kørekort eller pas. Det skal du vise den tilsynsførende, der tjekker, om du er tilmeldt prøven.
 • 2.
  Kom i god tid
  Trinprøven starter præcist på det tidspunkt, som indkaldelsen angiver. Det markeres ved, at den tilsynsførende siger: ”Nu er prøven begyndt”.
 • 3.
  Udeblivelse eller for sent til prøven
  Hvis du udebliver eller kommer for sent, betragtes trinprøven som "ikke bestået". Du har mulighed for at gå til trinprøve, næste gang denne afholdes.
 • 4.
  Sygdom
  Hvis du bliver syg, så kontakt en vejleder på tlf. 65 45 25 05 eller mail obufvu@tietgen.dk.
 • 5.
  Kommunikation under prøven
  Du må ikke tale med andre kursister eller på anden måde forstyrre under trinprøven. Du må ikke bruge din mobiltelefon under prøven - heller ikke som lommeregner. Overtrædelse medfører bortvisning. Du kan gå til trinprøve, næste gang den afholdes.
Prøver
FVU-trinprøver
På TietgenSkolen holder vi trinprøve i FVU-dansk og FVU-matematik. Du kan kontakte vores vejledere for de præcise datoer. Her kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig prøverne, og, hvordan de foregår.
Tilmeldingarrow

Du skal tilmelde dig trinprøven, senest tre uger før den afholdes. Kontakt en vejleder på på tlf. 65 45 25 05 eller mail obufvu@tietgen.dk

FVU-trinprøverne finder sted i vores lokaler på Lerchesgade 29 i Odense C. Når du tilmelder dig, får du skriftlig besked om, hvilket lokale prøven finder sted i. Denne besked skal du tage med til prøven.

Bedømmelsearrow

Alle FVU-prøver bedømmes med bestået eller ikke bestået.

Klagevejledningarrow

Du kan klage over:

 • eksaminationsgrundlaget
 • eksamensforløbet
 • bedømmelsen.

Klageprocessen
Klager vil i langt de fleste tilfælde være begrundet i bedømmelsen. Du skal indgive din klage til os senest 2 uger efter karakteren er meddelt. Vurderer vi, at der er grund til at gå videre, skal eksaminator og censor give en udtalelse inden for 2 uger. Du får tilsendt disse udtalelser – og har en uge til at fremsende eventuelle kommentarer. Det er derfor vigtigt at tage notater under eksaminationen – og gemme disse notater.

På baggrund af den foregående proces kan vi skriftligt afgøre, om du skal tilbydes:

 • ny bedømmelse
 • ny prøve (skal ske snarest)
 • afslag

Du kan indbringe skolens afgørelse for Undervisningsministeriet.

Tilladte hjælpemidlerarrow

FVU-dansk: Prøven består af to dele. Til den første del må du ikke bruge hjælpemidler. Til anden del må du bruge grammatik- og stavekontrol samt de ordbøger, der har været brugt i undervisningen. Det gælder også online-ordbøger, men ikke fx Google Translate eller Chat GPT o.l.

FVU-matematik: Til prøven i matematik må du bruge lommeregner, lineal, passer, formelsamling, egne noter samt ordbøger, inkl. online-ordbøgerne ordbogen.com og ordnet.dk, men ikke fx Google Translate eller Chat GPT o.l.

Snyd/plagiatarrow

I eksamensbekendtgørelsen § 20 står der:

”Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.

Stk. 2. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, jf. stk. 1, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal institutionen bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve.”

Særlige prøvevilkår og hjælpemidler til ordblindearrow

Hvis du er ordblind, har du mulighed for at søge om særlige prøvevilkår eller ekstra hjælpemidler, så du kan bruge CD-ORD inkl. ordforslag til alle delprøverne inkl. diktat. Desuden får du testdokumenterne som OCR-behandlede filer og som fysisk materiale.

For at søge kræver det, at din ordblindhed er dokumenteret og dispensationsansøgningen er indsendt senest 14 dage før prøveafvikling. Du finder alle reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser.

Vi hjælper dig gerne med at søge. Tag kontakt til en vejleder på tlf. 65 45 25 05 eller mail obufvu@tietgen.dk senest 3 uger før du skal til trinprøve.

Brug for hjælp? Kontakt os

Kontakt vores vejledere

Kontaktbillede_kvinde_200x200
Bodil Møller Schmidt
Vejleder
Kursusportalen
Kontaktbillede_kvinde_200x200
Pernille Larsen
Vejleder
Kursusportalen